Jesteś tutaj: O nas

O firmie

Firma CBM Polska powstała w 2007 roku w wyniku przejęcia części firmy Same Deutz-Fahr Polska przez CBM S.P.A. z Modeny we Włoszech.

Firma znajduje się nieopodal Lublina, 5km od lotniska Lublin Airport, 6km od drogi ekspresowej S12/S17 Warszawa-Lublin.

Jesteśmy firma samodzielnie wykonującą wiele wariantów zaczepów od projektu do gotowego wyrobu zgodnie z normą EEC, DIN oraz CUNA dla traktorów o każdej mocy.

Nasze możliwości produkcyjne oraz bogaty park maszynowy pozwalają nam na wykonanie szerokiego wachlarzu wyrobów przechodząc przez kolejne etapy produkcji.

Posiadamy nowoczesne stanowiska do badań wytrzymałościowych, dzięki któremu możemy przeprowadzać proces homolgacji dla naszych wyrobów.

Certyfikat jakości ISO 9001:2008, który posiadamy zapewnia naszych klientów o wysokim standardzie wszystkich wyrobów wytwarzanych przez CBM Polska.

Strategia Środowiskowa CBM Polska sp. z o.o.

 

MISJA

CBM POLSKA sp. z o.o. niniejszym określa podstawowe zasady kultury środowiskowej spółki, w kontekście dotychczasowej działalności i przyszłego rozwoju w środowisku, by zakład stanowił przykład i wzór dla branży w zakresie informowania otoczenia spółki o procesach i działaniach realizowanych w sposób nie budzący zastrzeżeń co do realizacji postanowień prawa, poszanowania zasobów naturalnych środowiska, oraz oczekiwań lokalnej społeczności i jej interesów zdrowotnych i społecznych, interesów własnych i pracowników spółki. Wola kontynuacji zasad jawności, dialogu społecznego, równego traktowania, winny przybrać długofalowy charakter w poszukiwaniu rozwiązań korzystnych dla wszystkich stron.

CEL

Dokument niniejszy został opracowany celem zakomunikowania w środowisku i społeczności, misji podjętej przez CBM Polska, wraz z ogłoszeniem najważniejszych aspektów strategii środowiskowej.

 

PRAWO - POZWOLENIA

CBM POLSKA sp. z o.o. prowadzi działalność produkcyjną i gospodarkę środowiskową w poszanowaniu i wypełnianiu postanowień prawa - dyrektyw, ustaw, rozporządzeń i pozwoleń środowiskowych w zakresie: emisji gazów i pyłów do powietrza, gospodarki odpadowej, gospodarki wodno-ściekowej oraz eksploatacji kotłowni gazowej.

INWESTYCJE

Każdą realizację projektu inwestycyjnego – budowle, zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia do produkcji nowych wyrobów, spółka rozpoczyna od formułowania koncepcji i wyboru rozwiązań technologicznych. Na etapie zarówno przedinwestycyjnym, jak i w trakcie realizacji inwestycji (w tym również planowanych do zakupu środków trwałych) jest nakierowanie na minimalizację ryzyka ekologicznego i zachowanie minimum uciążliwości środowiskowej ze strony zakładu. Zakupione w ramach inwestycji maszyny i urządzenia, oparte na nowoczesnych rozwiązaniach uwzględniających ochronę środowiska przed niepożądanymi skutkami działalności przemysłowej, mają zapewnić jednocześnie odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników je obsługujących. Pod względem polityki zrównoważonego rozwoju, spółka dopuszcza tylko pozytywne cechy planowanych do realizacji inwestycji, a m.in.: maszyny i urządzenia, rozwiązania technolo-giczne pozwalających na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, wody, generujących zmniejszoną ilość odpadów – w tym niebezpiecznych, zapobiegających zanieczyszczaniu powietrza, przestrzeń produkcyjną o właściwym poziomie bezpieczeństwa i higieny pracy personelu.

PRODUKCJA

Poprzez właściwy dobór personelu, maszyn i urządzeń do procesów produkcyjnych, nadzorowanie tych urządzeń oraz procesów, spółka może osiągać zaplanowane cele środowiskowe: realizować postanowienia prawne ochrony środowiska, połączyć interes spółki z interesem zdrowotnym ludzi i zwierząt, zapewnić bezpieczeństwo i interesy pracowników, szanować i spełniać oczekiwania lokalnej społeczności. W produkcji instalowane maszyny i urządzenia pozwalają na zmniejszanie konsumpcji energii elektrycznej i wody, rozwiązania technologiczne  zmniejszają jednostkowe ilości wytwarzanych odpadów (w tym niebezpiecznych), stosowane techniki oczyszczania powietrza zapobiegają emisjom zanieczyszczeń lotnych, używane substancje i systemy ochronne w miejscach stosowania ograniczają ryzyko do akceptowalnego poziomu, przestrzenie produkcyjne zapewniają właściwy poziom bezpieczeństwa i higieny pracy osób, systemy monitoringu procesów eliminują zagrożenie dla całego środowiska, co wypełnia zasady polityki zrównoważonego rozwoju w zakładzie.

DOSTAWCY

W działalności spółki CBM Polska, ustanowione kryteria środowiskowe przestrzegane są również podczas współpracy z dostawcami. Dostawcy to ważne ogniwa w łańcuchu wzajemnie zwrotnych powiązań środowiskowych, wynikających zarówno ze zwykłych zakupów, jak i realizacji zamówień stałych i wykonywania usług z udziałem powierzanych im materiałów, środków i substancji. Łańcuch dostaw jest zaliczany do kluczowych elementów promowania zrównoważonych wzorców produkcji i konsumpcji. Dlatego warunkiem podejmowania lub kontynuacji współpracy będzie pozytywna ocena elementów środowiskowych podczas auditów u dostawców. CBM Polska uznaje za możliwą współpracę z partnerami, którzy są świadomi swojego wpływu na środowisko i podejmują właściwe działania w celu promowania zasad CSR.

 

PERSONEL

Zarządzanie zasobami ludzkimi w ramach Systemu Zarządzania Jakością, zgodnie z Polityką równości szans, Idei zrównoważonego rozwoju, definiują firmową politykę integracji i równości szans pracowników CBM Polska. Wymienione dokumenty i zawarte w nich zasady etyczne wskazują personel spółki jako najwyższą wartość w firmie.  Zasady rekrutacji, rozwoju zawodowego i godzenia życia prywatnego z zawodowym pracowników, stanowią istotne elementy tworzenia zdrowych relacji środowiska pracy, opartego na szacunku i wzajemnym zaufaniu. W spółce nie notuje się przypadków dyskryminacji pracownic i pracowników – ani w fazie rekrutacji, ani późniejszego rozwoju zawodowego - ze względu na rasę, religię, wyznanie, kolor skóry, pochodzenie etniczne, wiek, płeć, orientacje seksualną, stan cywilny, upośledzenie czy inne prawnie chronione cechy - które są sprzeczne z kulturą organizacyjną firmy i jako takie nie mogą być w spółce tolerowane.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Idea i koncepcja zrównoważonego rozwoju w spółce, proces inwestycyjny, działalność operacyjna, współpraca z dostawcami klientami i potencjalnymi klientami oraz podmiotami trzecimi, prowadzona będzie z zachowaniem troski o środowisko naturalne. Zarząd spółki uznaje za zasadne propagowanie polityki zrównoważonego rozwoju, niniejszej strategii środowiskowej oraz poprawnej gospodarki emisyjnej, odpadowej, opakowaniowej, produktowej, która zaowocowała powstaniem i utrzymaniem na terenie spółki, trwałego siedliska ptactwa i ryb z 2 zbiornikami o 1-szej. klasie czystości wód. Świadomość i zaangażowanie personelu spółki stanowią już trwały element i dorobek w kreowanie pozytywnego wizerunku, zwiększenie efektywność pracy oraz nada ton stosunkom z lokalną społecznością i władzami lokalnymi.

 

Jacków, 16.11.2012

Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.